Tehyn Kirsi Sillanpää: Kaksoistutkinto parantaa hoitajan työmarkkina-asemaa

Tehy ja sen kolme yhteistyöjäsenjärjestöä katsovat, että terveydenhoitajan ja ensihoitajan tutkintokoulutukset tulee säilyttää nykyisellään. Tehy ja Kätilöliitto esittävät kätilökoulutuksen siirtämistä ylemmäksi ammattikorkeakoulututkinnoksi.

Kuvateksti
Kaksoistutkinto parantaa ensihoitajien työmarkkina-asemaa.
Kuva: Mikko Nikkinen

Terveydenhoitajan ja ensihoitajan tutkintokoulutukset tulee pitää nykyisessä muodossaan ja saman laajuisina eli 240 opintopisteessä. Samalla ensihoitajaksi valmistuville tulee vahvistaa kaksoislaillistus samaan tapaan kuin terveydenhoitajilla. Se tarkoittaa sitä, että ensihoitajan ammattikorkeakoulututkinnosta valmistuneet laillistettaisiin ensihoitajiksi ja sairaanhoitajiksi.

Tätä edellyttävät Tehy ja sen yhteistyöjäsenjärjestöt Suomen Sairaanhoitajat, Suomen Kätilöliitto ja Suomen Ensihoitoalan Liitto. Järjestöt ovat jättäneet yhteisen tutkintoihin liittyvän kannanoton tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkoselle, opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiesjohdolle ja sosiaali- ja terveysministeriölle.

Kannanotto liittyy Sote-alan korkeakoulutuksen kehittämishanke Sotekoon, jossa on tehty alustavia toimenpide-ehdotuksia ensihoitajien, kätilöiden ja terveydenhoitajien tutkintoihin, koulutuksen laajuuteen ja täydennyskoulutukseen.

Tehy ja sen yhteistyöjäsenjärjestöt edellyttävät, että Sotekon ehdotuksiin sisällytetään se, että erikseen säädettävästä sairaanhoitajille suunnatusta terveydenhoitajan tai ensihoitajan koulutuksesta saadaan terveydenhoitajan tai ensihoitajan tutkintonimike.

”Nämä koulutukset tulee toteuttaa valtakunnallisesti yhdenmukaisesti ja niiden on perustuttava terveydenhoitajan tai ensihoitajan tutkintokoulutuksen opintosuunnitelman sisältöön, jotta ne ovat vertailukelpoiset amk-tutkinnon kanssa. Erikseen säädellyistä koulutuksista valmistuneiden sairaanhoitajien tulee laillistua myös terveydenhoitajaksi tai ensihoitajaksi”, muistuttaa johtaja Kirsi Sillanpää Tehystä.

Kaksoistutkinnon suorittamisen ehdottomana hyötynä on, että se parantaa työmarkkina-asemaa.

”Jos esimerkiksi ensihoitaja ei heti valmistuttuaan työllisty ensihoitoon, töitä on yleensä tarjolla päivystyksessä tai teho-osastolla.”

Järjestöjen mukaan jatkossa tulee selvittää, miten varmistetaan myös niiden sairaanhoitajien ammattihenkilöasema ja laillistumismenettely, jotka ovat aiemmin suorittaneet ensihoitoasetuksen mukaisen täydennyskoulutuksen hoitotason ensihoidon tehtäviin.

Soteko-hankkeen alatyöryhmä on esittänyt kätilökoulutuksen muuttamista siten, että kätilökoulutus toteutettaisiin sairaanhoitajatutkinnon jälkeisenä muuna säädeltynä koulutuksena. Tehy ja Kätilöliitto ovat esittäneet hanketyöryhmän esityksestä poiketen kätilökoulutuksen siirtämistä ylemmäksi ammattikorkeakoulututkinnoksi.

”Hankkeen aikana tulee tehdä tarvittavat selvitykset siitä, miten kätilökoulutuksen mahdollinen muuttaminen vaikuttaisi muun muassa kätilöiden jatkokouluttautumiseen.”

Kaksoistutkinnoista ei ole lainsäädäntöä. Ammattikorkeakoulut ottivat ne käyttöönsä 2000-luvun taitteessa.